Zákaznícka podpora:speemsk@gmail.com

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode speem.sk a definujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (resp. spotrebiteľa).

Predávajúci a prevádzkovateľ eshopu:

speem s. r. o.
Gorkého 760/14
Sliač 962 31
IČO: 53791380

DIČ: 2121495068
IČ DPH: SK2121495068

Bankové spojenie:  SK1583300000002101989726
zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 41342/SKontaktné údaje 
Telefón: +421 915 425 061  (pracovné dni od 9:00 do 14:00)
Email: speem@speem.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica

Kupujúcim je konečný spotrebiteľ, ktorý vstúpil do obchodného vzťahu so spoločnosťou speem, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný emailový kontakt. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody obidvoch strán alebo na základe zákonných dôvodov. Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí.

Objednávka tovaru musí obsahovať:

  • identifikáciu predávajúceho
  • identifikáciu kupujúceho (kupujúci a fakturačná adresa) – meno, priezvisko, ulica, popisné číslo domu, mesto, PSČ, emailová adresa a mobilné telefónne číslo, v prípade registrovaného zákazníka údaje vyplní systém eshopu po prihlásení automaticky 
  • doručovacia adresa (ak sa líši od fakturačnej adresy) - meno, priezvisko, ulica, popisné číslo domu, mesto, PSČ, emailová adresa a mobilné telefónne číslo
  • vybraté produkty s názvom, počtom kusov, farbou, cenou vč. DPH (vyplní systém eshopu automaticky na základe výberu kupujúceho)
  • spôsob platby, na základe výberu kupujúceho
  • spôsob dopravy, na základe výberu kupujúceho

Po odoslaní záväznej objednávky dostane kupujúci jej automatické potvrdenie na emailovú adresu, ktorú zadal v objednávke. Na základe objednávky zaevidovanej automaticky v systéme eshopu vykoná predávajúci jej overenie. V prípade nedostupnosti niektorého z objednaných produktov bude predávajúci neodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne s ním postup na storne produktu alebo mu bude ponúknutý iný, podobný produkt. Zmena objednávky je platná len na základe súhlasu obidvoch strán. Medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Kupujúci môže objednávku stornovať až do oznámenia o jej odoslaní.

II. Ceny

Ceny výrobkov sú uvedené v EUR s DPH a sú vždy aktuálne platné. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania.

III. Dodacia lehota

Objednávky sú uzatvárané každý deň a tovar je obvykle expedovaný do 3 pracovných dní. V prípade zmeny dodacej lehoty alebo technických problémov je o tomto kupujúci informovaný vopred oznamom na úvodnej stránke alebo je kontaktovaný zo strany predávajúceho emailom alebo telefonicky.

IV. Platobné podmienky

Kupujúci má možnosť výberu spôsobu úhrady za objednaný tovar:

a) na dobierku pri doručení tovaru
b) platba vopred bankovým prevodom
c) platba online platobnou kartou

V. Dodacie podmienky

Kupujúci má možnosť výberu spôsobu dopravy objednaného tovaru:

a) zaslanie Slovenskou poštou v rámci SR a ČR
b) zaslanie kuriérom v rámci SR a ČR prostredníctvom Packeta
c) zaslanie skrze Packeta - Zásielkovňa v rámci SR a ČR

Cenník prepravy

Slovenská pošta

Spôsob platby                  Slovensko

Platba na účet                     3,00 

Platba kartou                      3,00 

Dobierka                            5,00 €

Bezplatne                          nad 70,00 €

 

Packeta na výdajné miesta

Spôsob platby                  Slovensko                                 Česko

Platba na účet                    2,90 €                                      4,50 €

Platba kartou                     2,90 €                                      4,50 €

Dobierka                           5,90 €                                      5,90 € 

Bezplatne                          nad 70,00 €                              nad 100 €

  - v čase do 24.12.2021 je doprava cez packetu na výdajné miesta zdarma

 

Packeta kuriér

Spôsob platby                  Slovensko                                 Česko

Platba na účet                    3,90 €                                      4,50 €

Platba kartou                     3,90 €                                      4,50 €

Dobierka                           4,90 €                                      5,90 €

Za 1€                           pri objednávke nad 100,00 €           pri objednávke nad nad 100 €

 

- ceny poštovného sa môžu meniť smerom nadol v prípade akcií na poštovné.

 

Doručenie do iných krajín je možné, neváhajte nás kontaktovať. 

Minimálny vek na nákup je 18 rokov.

VI. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) je garantované právo vrátenia dodaného tovaru do 14 dní po dodaní zásielky (lehota začína plynutí prevzatím zásielky na pošte, resp. od kuriéra). V prípade, že dodaný tovar kupujúcemu z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, pošle tento tovar späť na adresu:

speem, s.r.o.
Gorkého 760/14
Sliač 962 31


Do balíka je potrebné vložiť kópiu faktúry spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy, úhradu za tovar a poštovné a balné predávajúci vráti najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúcim alebo odo dňa doručenia vráteného tovaru. Úhrada bude vrátená na účet kupujúceho. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením zásielky.

Právo vrátenia tovaru sa vzťahuje len na nepoškodený a nepoužívaný tovar, pričom sa za jeho použitie považuje aj opranie, odstrihnutie etikiet či iné zásahy do samotného výrobku (v takom prípade bude výrobok vrátený späť a nedôjde tak k uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy). Ak kupujúci vracia späť súpravu, resp. tovar pozostávajúci z viacerých kusov (napr. pyžamový set) je potrebné ho zaslať kompletne.

Kupujúci je povinný zvoliť vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar nie je možné poslať späť na dobierku. V prípade výmeny tovaru za iný produkt alebo inú veľkosť, je potrebné, aby si kupujúci vytvoril novú objednávku. 

VII. Garancia - záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. V zmysle zákona č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru na pošte alebo od kuriéra. Ako záručný list slúži nákupný doklad - faktúra.

V prípade reklamácie zašle kupujúci tovar na adresu:

speem, s.r.o.
Gorkého 760/14
Sliač 962 31

spolu s faktúrou a uvedením dôvodu reklamácie. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. V prípade uznania reklamácie sú všetky reklamované chyby a nedostatky odstránené bezplatne do 30 dní alebo ak odstránenie chyby nie je možné, má kupujúci nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie plnej uhradenej sumy.

Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Náklady na dopravu pri zaslaní reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie tieto náklady predávajúci vráti kupujúcemu pri vybavení reklamácie na základe zaslaného dokladu k preprave.

O priebehu reklamačného procesu a o vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky.

VIII. Ochrana osobných údajov

Spôsob a podmienky spracovávania osobných údajov kupujúcich, ku ktorým dochádza na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, informácie o právach kupujúceho ako dotknutej osoby, ako aj návštevníkov webstránky sú špecifikované v Ochrane osobných údajov.

IX. Alternatívne riešenie sporov

Akékoľvek práva a nároky si môže kupujúci voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia sporu (ARS). On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) a týka sa sporov nad 20 EUR. Rovnako môžu byť uplatňované aj nároky voči Vám.

Podmienky alternatívneho riešenia sporov (tzv. „mimosúdneho“) upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. a viac informácií nájde kupujúci na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Sťažnosť môže kupujúci podať aj prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK alebo cez inú platformu požiadať slovenskú inštitúciu, ktorá bude spor riešiť. Na Slovensku je takou inštitúciou SOI – Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný poskytovateľ ARS služieb, ktorý má od štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba)

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť kupujúceho bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

X. Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú len na maloobchodný predaj v eshope, platia od 13.11.2021 a rušia predchádzajúce znenia VOP.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na speem@speem.sk

Na stiahnutie: Formulár na odstúpenie od zmluvy